СООПШTЕНИЕ во врска со издавање на свидетелства и дипломи

СООПШTЕНИЕ во врска со издавање на свидетелства и дипломи