Распоред за упис на ученици во прва година во СЕТУ на ГС „Михајло Пупин” за учебната 2021/2022 година

IMG_2410

Драги полуматуранти, Ве известуваме дека е објавен огласот за упис на ученици во прва година во СЕТУ на ГС „Михајло Пупин” за учебната 2021/2022 година.
Во прва година ќе се запишат вкупно 440 ученици во 14 паралелки според наставните планови и програми.
За повеќе информации:Оглас за упис на ученици во прва година во СЕТУ на ГС „Михајло Пупин” за учебната 2021/2022 година.

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со три пријавувања во месец јуни.
Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 14 јуни 2021 година, во период од 12.00 до 19.00 часот, на 15 и 16 јуни 2021 година во период од 07:00 до 19:00 часот и на 17 јуни 2021 година во период од 07:00 до 15:00 часот согласно изготвен распоред од стана на училиштето:
* на 14 јуни 2021 година
- од 12:00 – 13:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д
- од 13:30 – 14:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј
- од 14:30 – 16:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О
- од 16:30 – 18:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф
- од 18:30 – 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш

* на15 јуни 2021 година
- од 07:00 – 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш
- од 10:00 – 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф
- од 12:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О
- од 15:00 – 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј
- од 18:00 – 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д
* на16 јуни 2021 година
- од 07:00 – 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д
- од 10:00 – 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј
- од 12:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О
- од 15:00 – 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф
- од 18:00 – 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш
* на 17 јуни 2021 година
- од 07:00 – 11:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К, Л, Љ
- од 11:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш
Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на17 јуни 2021 година во период од 16:00 часот до19:00 часот.
Доколку бројот на пријавени кандидати со ист број на бодови биде поголем од предвидените слободни места, ќе се спроведе квалификационото тестирање кое ќе се организира во училиштата за средно образование на 21 јуни 2021 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 21 јуни 2021 година.
Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 23 и 24 јуни 2021година, од 07.00 до 19.00 часот и на 25 јуни 2021 година во период од 07:00 до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето:
* на 23 јуни 2021 година
- од 07:00 – 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д
- од 10:00 – 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј
- од 12:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О
- од 15:00 – 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф
- од 18:00 – 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш
* на 24 јуни 2021 година
- од 07:00 – 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш
- од 10:00 – 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф
- од 12:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О
- од 15:00 – 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј
- од 18:00 – 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д
* на 25 јуни 2021 година
- од 07:00 – 11:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К, Л,Љ
- од 11:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц,Ч, Џ, Ш
Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2021 година во периодот од16:00 до 19:00 часот.
Квалификационото тестирање за второто пријавување ќе се организира во училиштата за средно образование на 26јуни 2021 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 26 јуни 2021 година.
Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 30 јуни 2021 година, од07.00 до 19.00 часот, согласноизготвен распоред од страна на училиштето:
* на 30 јуни 2021 година
- од 07:00 – 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д
- од 10:00 – 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј
- од 12:00 – 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О
- од 15:00 – 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф
- од 18:00 – 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш
Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули 2021 година.
Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 23 август 2021 година за што доставуваат доказна документација.
Учениците и нивните родители/старатели имаат право на приговор, во рок од 24 часа по објавувањето на ранг листата,а Училишната комисија решава по поднесените приговори во рок од 24 часа по истакнувањето на ранг листата.
По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето,задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 часа.

Претседател на Комисија за упис
Димитар Ѓорѓиев

Распоред за упис на ученици во прва година