Конечни ранг листи од трето пријавување во прв уписен рок

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Електротехничар енергетичар

Електричар електромонтер за електроенергетски мрежи