МАКИНОВА – излoжбa нa прoнajдoци, тeхнички унaпрeдувaњa, нoви прoизвoди и твoрeштвo нa млaди

IMG_20141014_111951_133

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија – СПАТУМ,
на МАКИНОВА – излoжбa нa прoнajдoци, тeхнички унaпрeдувaњa, нoви прoизвoди и твoрeштвo нa млaди,
во просториите на Скопски саем – ТЕХНОМА, во периодот 14-18.10.2014 год.
ученикот Александар Соколчевски под менторство на наставник Наташа Божиновска учествуваше со техничко творештво
Оптички индикатор на звучен сигнал со ву метар со предпрецизен насочувач и бескраен лед тунел