Награди на МАКИНОВА

05

      Оценувачката комисија на експонатите на 35-тата меѓународна изложба нa прoнajдoци, тeхнички унaпрeдувaњa, нoви прoизвoди и твoрeштвo нa млaди – МАКИНОВА (13.10.2015-17.10.2015, Скопски саем), во конкуренција од повеќе средни стручни училишта во РМ и оваа година  додели медали и пофалници на нашите ученици:

  • Андреј Трајанов од I-4 со изработен функционален модел на 3D принтер, под менторство на професор Наташа Божиновска, за освоено I место
  •  Кире Ралповски од II-2 со изработен функционален модел на пени батерија, под менторство на професор Миланчо Иванов, за освоено II место.

На учениците им честитаме за постигнатиот успех!