Вонредни ученици

Испитите што ги полагаат вонредните ученици се полагаат во најмалку шест(6) испитни рока: јуни, август, октомври, декември, февруари и април. Во една испитна сесија кандидатот може да пријави и полага до три предмети. Во еден ден кандидатот може да полага најмногу по еден предмет според распоредот на полагање на испитите.
Распоредот на полагање на испитите се истакнува на огласна табла Најмалку 5 (5) дена пред започнувањето на полагањето на испитите. Идентитетот на кандидатот го утврдува испитната комисија преку Лична карта. Во случај кога кандидатот е спречен да дојде на испит, дочжен е најмалку еден ден однапред да се јави и да го оправда своето отсуство, во спротивно ќе се смета дека кандидатот бил на испит. Во секој испитен рок се поднесува молба и записник за пријавување на испит со таксена марка од 50,00 ден. и уплатница за секој предмет на жиро сметка на училиштето. кандидатот образуванието го стекнува по пат на полагање на испити со план и програма предвидени за тој профил

НАСТАВЕН ПЛАН ЗА II СТЕПЕН
Струка: електротехничка

Образовен профил помошник електромонтер за инсталации и машини од електротехничката струка:
Македонски јазик и литература
Бизнис
Заштита од струен удар
Основи на електротехниката и електрични мерења
Електрични мрежи и постројки
Практична обука

III-ти СТЕПЕН
Струка:електротехничка (програмите се исти како и редовните ученици) Образовни профили:

- електроинсталатер и монтер
- електромеханичар
IV-ти СТЕПЕН
Струка:електротехничка (програмите се исти како и редовните ученици)
Образовни профили:
- компјутерска техника и автоматика
- електроника и телекомуникации
- енергетика
V-ти СТЕПЕН
Струка: Електротехничка

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОНИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА
Педагошко водење и инструирање
Организација на поризводство
Психологија на трудот
Електротехника и електроника
Електронски мерења
Електроакустика и аудиотехника
Видеотехника
Специјалистичка практика

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОНИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ АПАРАТИ
Педагошко водење и инструирање
Организација на произвотство
Психологија на трудот
Електротехника и електроника
Електронски медицински уреди
Дијагностички и тераписки машини
Мерење во медицината
Сметачки системи во медицината
Специјалистичка практика

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОНИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА МЕРНИ И УПРАВУВАЧКИ УРЕДИ
Организација на произвотство
Психологија на трудот
Електротехника и електроника
Електронски инструменти и мерења
Управувачки и регулациони уреди
Дигитални мерни инструменти и уреди
Специјалистичка практика

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИРАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТОЈКИ
Педагошко водење и инструирање
Организација на производство
Психологија на трудот
Електроника во електроенергетиката
Електротехника и мерења
Разводни постројки
Заштита во електрични постројки
Погон и одржување на електрични постројки
Електрични машини
Специјалистичка практика

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Педагошко водењеи инструирање
Организација на производство
Психологија на трудот
Електроника во електроенергетиката
Електротехника и мерења
Електрични машини со електромоторен погон
Автоматско управување на електромоторен погон
Погон и одржување на електромоторен погон
Електрични инсталации и осветление
Специјалистичка практика

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МРЕЖИ
Педагошко водење и инструирање
Организација на производство
Психологија на трудот
Електроника во електроенергетиката
Електротехника и мерења
Електрични мрежи
Заштита на електрични мрежи
Погон и одржување на електрични мрежи
Електротехнички материјали
Специјалистичка практика

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И УРЕДИ
Педагошко водење и инструирање
Организација на производство
Психологија на трудот
Електроника во електроенергетиката
Електротехника и мерења
Мерни инструменти и уреди
Одржување на електрични мерни инструменти и уреди
Специјалистичка практика

Одговорен за вонредни ученици
Наташа Божиновска