Учење преку работа кај работодавач

Осцилоскоп
За III-2 и III-3
Користење на мерни инструменти