Слободен пристап до информации од јавен карактер

СЕТУГС „Михајло Пупин“, во согласност член 3, став 1, алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 101 од 2019 г.) е имател на информации од јавен карактер.

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице кое ќе посредува и ќе укажува помош при остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Директорот на СЕТУГС „Михајло Пупин“ го назначува лицето:

- секретар Марија Јакимовска, Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

тел.: 02/ 6090-308

е-пошта: mpskontakt@yahoo.com

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер (превземи тука).

Образец за ЖАЛБА (превземи тука).

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2021 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2020 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2018 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2017 година

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА СЕТУГС „МИХАЈЛО ПУПИН“ – СКОПЈЕ

ИНФОРМАЦИЈА ЛОКАЦИЈА
1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата,односно кои се утврдени со закон – Статут на училиштето – КОДЕКС НА УЧИЛИШТЕТО
2. Податоци за контакт на институцијата - Податоци за контакт на институцијата
3. Податоци за функционерот,односно одговорното лице на институцијата - Податоци за функционерот,односно одговорното лице на институцијата
4. Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации - Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
5. Список на лица вработени во институцијата со позиција,службен е-маил и службен телефон - Список на лица вработени во институцијата со позиција,службен е-маил и службен телефон
6. Закони Закон за средно образование
Закон за наставници и стручни соработници
Колективен договор
Закон за работни односи
7. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти Колективен договор
8. Годишни планови и програми за работа на институцијата 2020-2022 Самоевалуација на училиштето

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Програма за развој на училиштето 2022-2026

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на училиштето во учебната 2022/2023 година

9. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата Bilans na sostojba 603-13
Bilans na sostojba 785-66
Bilans na sostojba 785-70
Bilans na sostojba 787-10
Bilans na sostojba 903-15
Bilans na uspeh 603-13
Bilans na uspeh 785-66
Bilans na uspeh 785-70
Bilans na uspeh 787-10
Bilans na uspeh 903-15
10. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата линк
11. Ревизорски извештаи линк
12. Поднесување на барање за пристап до информации – Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
- Упатство за спроведување на законот
- Надоместок на материјални трошоци
- Одлука за дополнување на одлуката за материјални трошоци
- Барање за пристап до информации од јавен карактер
– Образец за жалба
13. Целокупна документација за јавните набавки,за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство - Биро за јавни набавки- Склучени договори
14. Предлог на програми, ставови, мислења,студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата - Линк