Календар за електронски натпревари

Пријавувањето на учениците и предавањето на материјалот во електронска форма (на мејл или на диск) го врши менторот до одговорниот наставник за категоријата, до крајниот датум од календарот.