ИЗВЕСТУВАЊЕ

Учебната 2021/22 год. ќе започне на 01.09.2021 год. со физичко присуство на учениците во училиштето. Учениците од прва и втора година наставата ќе почнат да ја следат во прва смена со почеток во 07:30 часот, а учениците од трета и четврта година наставата ќе почнат да ја следат во втора смена со почеток во 14:00 часот.
Учениците да доаѓаат на училиште најдоцна 15 минути пред почеток на наставата во училишниот двор.
РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ
I смена
1 час 07:30 08:15
2 час 08:20 09:05
3 час 09:10 09:55
4 час 10:15 11:00
5 час 11:05 11:50
6 час 11:55 12:40
7 час 12:45 13:30

II смена
1 час 14:00 14:45
2 час 14:50 15:35
3 час 15:40 16:25
4 час 16:45 17:30
5 час 17:35 18:20
6 час 18:25 19:10
7 час 19:15 20:00