Распоред на ученици по класови за I година во учебната 2020/2021 година

Список на ученици по класови во I година за учебната 2020/2021 година:
Електротехничар за електроника и телекомуникации :
I-1
I-2

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика :
I-3
I-4
I-5
I-6

Електротехничар енергетичар :
I-7

Електричар електромонтер за електроенергетски мрежи :
I-8