Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата на далечина

1