ЕТ

Електроника и телекомуникации – ЕТ

Листа на стручни наставни предмети од изборниот дел за полагање државна матура

 

 

 

→ Електронски склопови и уреди ←

→ Телекомуникациски склопови и уреди ←

→ Дигитална електроника и микропроцесори ←