КТА

Компјутерска техника и автоматика – КТА

Листа на стручни наставни предмети од изборниот дел за полагање државна матура

 

 

 

 

Автоматика

→ Програмирање ←

→ Дигитални Системи ←