Секции

ВО УЧИЛИШТЕТО СЕТУГС „МИХАЈЛО ПУПИН“ РАБОТАТ

Секција по физика

Техничка секција

 Историско-планинарска секција 

Специфични вештини