Директор


ПРОФ. ДИМИТАР ЃОРЃИЕВ

Магистер по спортски менаџмент

Роден е во 1977 година , во Скопје.
Основно , средно и високо образование завршил во Скопје.
Средно образование завршил во ДУФК “Методи Митевски Брицо”.
Со високо образование се стекнал на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” , дипломирал на насоката професор по физичка култура.
Магистерски студии завршил на ФОН – Скопје , студиска програма Спортски менаџмент.
Во СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин” е вработен од 2005 година , на работно место професор по спорт и спортски активности.
Директор е на училиштето од 2018 година.